Syftet med samarbetet inom Norderf är följande

  • Att maximera säkerhet och tillförlitlighet vid verksamheten för kärntekniska anläggningar genom utbyte av information, samt att uppmuntra till utbyte av kunskap, jämförelser och förbättringar bland medlemmarna.
  • Inhämta och sprida internationella och nordiska erfarenheter av händelser med betydelse för nukleär säkerhet, arbetarskydd, strålskydd, miljö och brandskydd samt övriga händelser för att undvika störningar som påverkar nukleär säkerhet.

Följande har varit vägledande:

Att för personalen i en organisation dra lärdomar från händelser, där man själv inte varit delaktig, är svårt och effekten av lärandet är begränsat. Lärandet begränsas ofta till de personer som direkt berörts av händelsen, de som deltar i efterföljande utredningar samt de som arbetar med urval och värdering av erfarenheter från händelser.